УСТАВ

НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) С настоящия Устав се урежда устройството на юридическо лице с нестопанска цел, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с наименование БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/, наричана по-нататък в Устава за краткост “Федерацията”, със седалище и адрес в гр.София, община София, Район “Средец”, бул.”Васил Левски” № 75.
(2) Наименованието се изписва на български език и може да бъде изписано и на чужд език.

Чл.2 Федерацията е организация за осъществяване на дейност в обществена полза съгласно чл.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.3 (изм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.) Българска Национална Федерация Карате е автономно, доброволно, демократично, самоуправляващо се, неполитическо сдружение с нестопанска цел за развитие на спорта карате във всичките му разновидности, стилове и спортно-технически правила на признатата от Международния олимпийски комитет /МОК/ Световна Карате Федерация (WKF), както и на други сходни видове спортно-технически правила, в това число на Световната Карате Организация (WKO), Международната Карате Организация (IKO).

Чл.4 Федерацията може да има клонове. Управителят на клона представлява Федерацията за дейността на клона.

Чл.5 (изм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.) (1) Българска Национална Федерация Карате осъществява дейността си в съответствие с този Устав и законовите норми и уредби в страната, в духа и принципите на ръководните спортни държавни и обществени органи и организации в Република България. По отношение на спортно-техническото съдържание на дейността си следва нормативните документи на Световната Карате Федерация (WKF), както и на Световната Карате Организация (WKO), Международната Карате Организация (IKO).
(2) Федерацията притежава изключителните права върху организацията и администрацията на състезателната дейност по карате и върху методическото съдържание на обучението, квалификацията и реализацията на кадрите, практикуващи и администриращи спорта карате в Република България.

Чл.6 Федерацията осъществява и развива двустранни и многостранни връзки с органи, организации, дружества и лица в България и чужбина за изпълнение на своите цели.

ЦЕЛИ

Чл.7 (изм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.) Основната цел на Федерацията е свързана с пълна реализация на социалните функции на физическата култура и спорта за укрепване на здравето, физическата дееспособност и нравствено възпитание на гражданите в Република България и особено на децата и младежите.

Чл.8 (изм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.) Главни цели на Федерацията са:
1. Увеличаване броя на занимаващите се със спорта карате във всичките му разновидности и стилове.
2. Създаване на условия за постигане на високи спортни резултати на вътрешното и международното спортно поле.
3. Да съдейства за утвърждаването и развитието на спорта карате сред всички възрастови групи на населението на Република България.
4. Чрез спорта да дава възможност за изява на личността.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.9 (1) За осъществяването на своите цели Федерацията:
1. Поставя своята дейност на широка обществена основа, като организира, насърчава и всестранно разгръща творческата дейност и инициатива на спортистите, специалистите, деятелите и любителите, които обединява.
2. Подпомага всички видове дейности, свързани със спорта карате, организира и провежда и други дейности, които имат отношение към този спорт.
3. Работи за популяризиране и масовизиране на спорта карате и издигане на спортното майсторство.
4. Пропагандира традициите и ползата от практикуване на спорта карате. Популяризира успехите, постигнати от българските спортисти – каратеки.
5. Осъществява сътрудничество с други сдружения и спортни формирования на национално и международно равнище.
6. Утвърждава вътрешни правила за организация и администрация на цялостната си дейност, които са задължителни за всички нейни членове.
7. Разработва национална стратегия, стандарти и критерии за повишаване и изява на спортното майсторство по карате.
8. Разработва и осъществява програми за организационно, методическо и научно подпомагане обучението и тренировъчната дейност по карате.
9. Организира и провежда подходящи форми за обучение и повишаване на квалификацията на кадрите, работещи за развитие на карате.
10. Организира и администрира състезателната дейност по карате на всички равнища в Република България. Организира и провежда Националните и Регионални първенства по карате.
11. Членува в Световната Карате Федерация, Европейската Карате Федерация и Балканската Карате Федерация. Утвърждава своите кандидати за участие в нейните ръководни и помощни структури.
12. (изм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.) Осигурява пълното съответствие на собствените си правила за състезателна дейност с нормативните документи и правилниците на Световната Карате Федерация (WKF).
(2) (нова, приета с решение на ОС от 06.12.2013 г.) Членовете на федерацията могат да организират и участвуват в дейности със спортно техническо съдържание и по други правилници, когато тези дейности са регламентирани с решение на Управителния Съвет

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл.10 Имуществото на Федерацията се състои от:
1. Средствата, набирани от членски внос.
2. Допълнителни имуществени вноски от членовете на федерацията по решение на Общото събрание.
3. Допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано сдружението, приходите от която ще се използуват за постигане на определените в този Устав цели.
4. (изм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.) Движими и недвижими вещи, права върху вещи и целеви средства от държавни органи, общини, кметства, фирми, кооперации, банки, обществени организации, граждани и др., предоставени на федерацията за осъществяване на нейната дейност, целеви средства по програми и проекти към съответните държавни и общински органи, отговарящи за развитието на спорта.
5. Спонсорство, дарения, завещания в пари и вещи, направени в полза на федерацията от физически и юридически лица, правителствени и неправителствени организации в страната и чужбина.

Чл.11 Със средствата си Федерацията може да придобива недвижими имоти и вещни права върху тях, права върху обекти на интелектуална собственост, движими вещи и т.н.

Чл.12 Българска Национална Федерация Карате има собствени разплащателни сметки в лева и валута.

Чл.13 Федерацията има пълна самостоятелност при разпореждането със собствените и предоставените и средства.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.14 (изм. с решение на ОС от 31.01.2020 г.) Предметът на дейността на Федерацията е:
- Организация и провеждане на състезания по спорта карате, във всичките му разновидности, стилове и спортно-технически правила на признатата от Международния олимпийски комитет /МОК/, Световна Карате Федерация /WKF/, както и други сходни видове спортно-технически правила, в това число на Световната Карате организация /WKO/, Международната Карате Организация /IKO/;
- Обучение и повишаване на квалификацията на състезателите, треньорите и съдиите по спорта карате във всичките му разновидности, стилове и спортно-технически правила на признатата от Международния олимпийски комитет /МОК/, Световна Карате Федерация /WKF/, както и други сходни видове спортно-технически правила, в това число на Световната Карате организация /WKO/, Международната Карате Организация /IKO/;
- Други мероприятия свързани със спорта и бойното изкуство карате във всичките му разновидности, стилове и спортно-технически правила на признатата от Международния олимпийски комитет /МОК/, Световна Карате Федерация /WKF/, както и други сходни видове спортно-технически правила, в това число на Световната Карате организация /WKO/, Международната Карате Организация /IKO/;
- Всички други дейности, които са свързани с предмета на основната дейност, за която е регистрирано сдружение и не са забранени от закона.

ЧЛЕНСТВО

Чл.15 (1) Членуването във Федерацията е доброволно. (2) Членуването във Федерацията е свободно и независимо от политическа, народностна или верска принадлежност. (3) (отм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.)

Чл.16 (изм. с решение на ОС от 31.01.2020 г.) Членове на федерацията могат да бъдат клубове по карате – юридическо лице с нестопанска цел и професионален клуб по карате – юридическо лице регистрирано по Търговския закон. Всички членове трябва да отговарят на изискванията за спортни клубове, подробно изложени в Закона за физическото възпитание и спорта.

Чл.17 (отм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.)

Чл.18 (изм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.) (1) Приемането на членове във Федерацията става с писмено заявление до Управителния съвет. (2) Към заявлението се прилагат:
1. Протокол, съдържащ решението за присъединяване на организацията с данни за нейното наименование, седалище и адрес, броя на членовете, името на ръководителя и на лицето, което ще го представлява във федерацията.
2. 2. (изм. с решение на ОС от 31.01.2020 г.) Електронна справка по партидата на юридическото лице, удостоверяващ надлежно вписване на спортния клуб в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
3. Всички документи, необходими съгласно Закона за физическото възпитание и спорта за регистрация от съответния държавен орган, отговарящ за развитието на спорта.
4. Документ, удостоверяващ квалификацията на треньорите в съответния клуб.

Чл.19 (отм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.)

Чл.20 (1) (изм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.) Решението за приемане на нов член се взема от Управителния съвет с явно гласуване и обикновено мнозинство на първото му заседание след подаване на заявлението.
(2) Отказът за приемане може да бъде обжалван на следващото Общото събрание.

Чл.21 (изм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.) На приетите членове Федерацията издава официален документ за членство.

Чл.22 (1) Отношенията по членството възникват от датата на решението на Управителния съвет, че кандидатът е приет.
(2) В двуседмичен срок от решението по предходната алинея Федерацията е длъжна да издаде на новоприетите членове документите по чл.21 от този Устав.

Чл.23 (1) Членството се прекратява: 1. С едностранно волеизявление до Федерацията, с предизвестие от 30 дни, направено писмено до Управителния съвет.
2. (отм. с решение на ОС от 31.01.2020 г.)
3. С прекратяването на ЮЛ - член.
4. С прекратяването на федерацията.
5. С изключването.
6. При отпадане.
(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет, с обикновено мнозинство и явно гласуване и може да се обжалва пред следващото Общо събрание.

Чл.24 (1) Член на Федерацията може да бъде изключен при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо, а именно:
1. При груби нарушения на настоящия Устав и издадените въз основа на него вътрешни актове, както и на решенията на Общото събрание.
2. При неприлично, конфронтационно и нелоялно поведение, сериозни обиди или други умишлени действия, извършени пряко или чрез подставени лица, които уронват престижа на Федерацията или на нейните членове.
3. Когато по отношение на почетен член има влязла в сила присъда за престъпление от общ характер.
(2) Възстановяване на членството може да се поиска и разгледа по общия ред за приемане на членове, след изтичане на една календарна година от датата на изключването.

Чл.25 (1) Преценката за наличието или липсата на обстоятелствата по ал.1 на чл.24 от Устава се извършва от Управителния съвет, въз основа на постъпили сигнали, публикации или непосредствени наблюдения. Управителният съвет се произнася с мотивирано решение, което влиза в сила от датата на постановяването му.
(2) На първото Общо събрание Управителният съвет представя писмено изключените членове и мотивите за това. Ако прецени, че са липсвали убедителни основания за изключване, Общото събрание може да възстанови членските права на изключения с решение, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) Възстановяването по предходната алинея има обратна сила, а възстановения се счита за неизключван. За минало време той не дължи членски внос.

Чл.26 (изм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.) Отпадането на член поради невнасяне на членския внос в срока, предвиден в този Устав, невнасяне на предвидени с решение на Общото събрание имуществени вноски, системно неучастие в дейността и възникване на обстоятелството по чл. 29 ал. 2 от този Устав, се констатира от Управителния съвет по счетоводни документи, други констативни документи или въз основа на постъпили сигнали или непосредствени наблюдения. Констатациите се оформят с протокол на заседание на Управителния съвет, който взема решение за отпадане на този член. Решението се взема с обикновено мнозинство и явно гласуване.

Чл.27 За цялостното движение на членския състав, своевременно заплащане на членския внос и воденето на свързаните с това документи, Управителният съвет упълномощава нарочно лице от администрацията на федерацията. Упълномощаването е във формата на решение от заседание на Управителния съвет, прието с обикновено мнозинство.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 28 Всеки член на Федерацията има право:
1. Да участва в управлението на федерацията - да избира, да бъде избиран и да предлага кандидатури на лица, които да бъдат избирани в ръководните и помощните органи.
2. Да бъде информиран за дейността на федерацията по всяко време при писмено поискване, на което следва да бъде отговорено от Управителния съвет или от упълномощено от него лице в 30-дневен срок от датата на получаване на искането.
3. Да участвува във всички форми на нейната дейност.
4 Да се ползува от имуществото и от резултатите от дейността на федерацията по ред, определен от Управителния съвет.
5. Да изказва свободно своето мнение и да защитава позицията си по дейността на Федерацията.
6. Да сигнализира пред съответните органи на Федерацията за констатирани нередности във връзка с нейната дейност, да внася в Управителния съвет писмени предложения, препоръки и жалби, на които Управителният съвет е длъжен да отговори в 30-дневен срок от датата на получаването им.
7. Да получава морални и материални награди, звания и помощи за активно участие и принос в постигане на целите на Федерацията.
8. Членът не отговаря лично за задълженията на Федерацията.

Чл.29 (изм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.) (1) Всеки член на Федерацията е длъжен:
1. Да изпълнява разпоредбите на този Устав, решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
2. Да работи за постигане целите на Федерацията.
3. Да съдейства за финансовото и организационно укрепване на федерацията.
4. Да уважава и утвърждава традициите в карате, Българска Национална Федерация Карате и нейните органи.
5. (отм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.)
6. Да плаща редовно членски внос, в размер и срокове определени от Общото събрание.
7. Да прави допълнителни имуществени вноски в случаите, когато такова решение е взето от Общото събрание.
(2) Членовете на Федерацията нямат право да членуват в други лицензирани по ЗФВС спортни федерации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, със сходни цели и средства за постигането им и предмет на дейност, развиващи спорта карате във всичките му или в които и да било отделни негови разновидности и стилове.

Чл.30 Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърляеми и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму само с изрично нотариално заверено пълномощно. Не се допуска гласуване в Общото събрание по пълномощие.

ОРГАНИ

Чл.31 (1) Върховен орган на Федерацията е Общото събрание.
(2) Управителен орган на Федерацията е Управителният съвет.
(3) Управителният съвет може да утвърждава и временни или постоянно действащи помощни органи с конкретно посочени функции и срок на действие.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.32 (1) (изм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.) Общото събрание се състои от по един делегиран представител на всеки член - ЮЛ. Всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощие.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички останали органи и членове.
(4) Общото събрание се свиква от Управителния съвет на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

Чл.33 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по писмено искане на една трета от членовете на федерацията, в населеното място, в което се намира седалището на федерацията. Към писменото искане на всеки един член за свикване на Общо събрание следва да бъде приложен протокол с взето решение за такова искане от ръководния му орган както и името на лицето, което е натоварено да представи искането в Управителния съвет. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) (изм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.) Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена по електронен път на членовете на Федерацията, най- малко седем дни преди насрочения ден и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Федерацията и се помества в електронния сайт на Федерацията, най-малко седем дни преди насрочения ден, като за изпратената по пощата покана важи клеймото на датата на изпращане.

Чл.34 Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всички редовни членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл.35 (1) Всеки упълномощен делегат за събранието е длъжен да представи личния си паспорт и пълномощно, ако такова се изисква.
(2) Комисията по пълномощията проверява на входа документите по предходната алинея, като участникът в Общото събрание удостоверява явяването си с личен подпис върху делегатският списък.

Чл.36 Общото събрание има следните правомощия:
1. Приема, изменя и допълва Устава на Федерацията.
2. Приема други вътрешни актове.
3. Приема основните насоки и програма за дейността на Федерацията.
4. Определя броя на членовете и избира Управителен съвет за срок от 4 години.
5. Избира Президент и Вицепрезидент на Федерацията за същия срок.
6. Приема правила за устройството и дейността на Федерацията.
7. Прави анализи и дава оценки за дейността на Федерацията.
8. Обособява целеви фондове.
9. Взема решение за разпореждане с недвижими имоти на Федерацията.
10. Взема решение за откриване и закриване на клонове.
11. Взема решение за участие в други организации.
12. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Федерацията.
13. Приема бюджета на Федерацията.
14. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и на имуществените вноски.
15. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
16. Отменя решения на другите органи на Федерацията, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Федерацията.

Чл.37 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решения по чл.36, т.1 и т.12 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл.38 (1) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
(2) Решенията на органите на Федерацията, които са взети в противоречие със Закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на федерацията или на неин орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(3) Споровете по ал.1 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на федерацията, от всеки член на Федерацията или от неин орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.39 (1) (изм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.) Управителният съвет на Федерацията се състои от 9 до 15 души /Президент, Вицепрезидент, Генерален секретар и членове/, избира се за срок от 4 години и осъществява оперативното ръководство на федерацията, въз основа на решенията на Общото събрание и се отчита пред него.
(2) Управителният съвет:
1. Представлява Федерацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
3. Разпорежда се с имуществото на Федерацията, без недвижимото.
4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Федерацията.
6. Определя реда и организира извършването на дейността на Федерацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това.
7. Определя адреса на Федерацията.
8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.
9. Приема, освобождава и изключва членове на Федерацията.
10. Назначава по договор треньорите на националните отбори и щатни служители на Федерацията.
11. Утвърждава вътрешния и международен спортен календар.
12. Осъществява всички дейности, предоставени му с настоящия Устав, решенията на Общото събрание и Закона.
13. Приема програми, правилници, планове и др. за дейността на Федерацията.
14. (отм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.)
15. Контролира длъжностните лица във Федерацията.
16. Подпомага дейността на членовете на Федерацията.
17. Следи и контролира финансовата дейност.
18. Свиква редовни и извънредни Общи събрания.
19. Определя с решение във всеки конкретен случай реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членство.
20. Изготвя доклад за дейността на Федерацията, съгласно чл.40, ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
21. Утвърждава проекти и взема решения за финансирането им.
22. Избира временно или постоянно действащи помощни органи.
23. Определя кандидатите на Федерацията за участие в ръководните и помощните органи на Световната, Европейската и Балканската Карате Федерации 24. Утвърждава състава на националните отбори по карате.
25. Определя представителите на Република България за участие в Световни, Европейски и Регионални първенства и за участие в състезания от Календара на Световната, Европейската и Балканската Карате Федерации.
26. (изм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.) Взема решение за начина на издигане на кандидатурите при избора на Управителен съвет, Президента и Вицепрезидента.
27. Избира Генералния Секретар измежду членовете си.
28. Приема длъжностните характеристики на сътрудници на Федерацията, работещи по трудово правоотношение.

Чл.40 (1) (изм. с решение на ОС от 06.12.2013 г.) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Президента най-малко веднъж на три месеца. Президента е длъжен да свика извънредно заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Президента не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Президента заседанието се ръководи от Вицепрезидента или от определен от Управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.46, ал.2 и чл.39, ал.2, т.3 и т.6 - с мнозинство от всички членове.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл.41 Президента на Федерацията:
1. Ръководи цялостната дейност на Федерацията и я представлява пред българските и чуждестранните физически и юридически лица по решение на Управителния съвет.
2. Изпълнява и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
3. Отчита се за своята дейност пред Общото събрание.
4. Утвърждава проекти и взема решения за финансирането им.
5. Председателства заседанията на УС.
6. Подписва официалната документация и кореспонденция на федерацията.
7. Извършва всички разпоредителни действия с бюджета на Федерацията, заедно с финансово отговорното лице, определено от Управителния съвет, като за това се отчита пред Управителния съвет.

Чл.42 (1) В отсъствие на Президента или при невъзможност за изпълнение на задълженията му, функциите му се поемат от Вицепрезидента. Същият оформя решенията на Общото събрание и Управителния съвет, информира членовете на федерацията и отговаря за документацията на федерацията.
(2) Генералният секретар на Федерацията ръководи работата на административните сътрудници, назначени от Управителния съвет. Отчита се за своята дейност пред Управителния съвет.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.43 (1) Федерацията изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. Тя се представлява от Президента, Вицепрезидента и Генералния Секретар – заедно и поотделно.
(2) При съдебни спорове между Федерацията и управителния и орган, съответно членове на управителния орган, Федерацията може да се представлява от избрани от Общото събрание едно или няколко лица.
(3) Юридическо лице с нестопанска цел може да участва в работата на орган на федерацията чрез своя представител или упълномощено от него лице.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.44 Федерацията е учредена за неопределен срок от време.

Чл.45 (1) Федерацията може да бъде прекратена:
1. С решение на Общото събрание.
2. С решение на окръжния съд по седалището на федерацията когато:
а/ не е учредена по законния ред
б/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави
в/ е обявена в несъстоятелност
(2) Решението на съда по ал.1, т.2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
(4) В случаите на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.46 (1) При прекратяване на Федерацията се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидаторът не е определен по реда на ал.2, както и в случая на чл.45, ал.1, т.2, той се определя от окръжния съд по седалището на федерацията, а именно Софийски градски съд.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Чл.47 (1) Имуществото останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

СИМВОЛИ, ЗНАЦИ И РИТУАЛИ

Чл.48 (1) Българска Национална Федерация Карате има свое знаме, емблема, инициали, бланка, печат и значка, а така също почетен знак и диплом. Правата върху символиката на федерацията са нейна изключителна собственост. Използването им от трети лица е възможно само на договорна основа.
(2) Федерацията има свои ритуали, свързани с използването на символите и знаците от предната алинея, както и със състезателната и представителната дейност.
(3) Символите, знаците и ритуалите се утвърждават от Управителния съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.49 За неуредените въпроси по настоящия Устав се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за физическото възпитание и спорта и гражданското законодателство на Република България.

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на Федерацията, проведено в гр. София на 16.11.2001 г., подписан е от всички членове и влиза в сила след постановяване на Решение от Софийски градски съд. В Устава са отразени промените, приети на Общо събрание на Федерацията, проведено в гр. София на 29.11.2008 г., промените приети на Общо събрание на Федерацията, проведено в гр. София на 06.12.2013 г. и промените приети на Общо събрание на Федерацията, проведено в гр. София на 31.01.2020 г.

Предстоящи събития Календар

Карате Купа Кюстендил''ОПЪН''
Всички възрасти
Кюстендил
Today, 22 юни 2024
Купа "Черно море" /WKO/
деца/кадети/джуниори/мъже
Бургас
Tommorow, 23 юни 2024
WKF YOUTH CAMP
кадети,джунори,младежи до 21г.
ПОРЕЧ,ХЪРВАТСКА
понеделник, 24 юни 2024
WKF YOUTH LEAGUE
кадети,джунори,младежи до 21г.
Пореч, Хърватия
петък, 28 юни 2024
Балканско първенство /WKO/
деца/кадети/джуниори/U21/ветерани
Сибиу, Румъния
събота, 29 юни 2024
Календар

Партньори и Спонсори