Покана за свикване на Общо събрание на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/

вторник, 12 септември 2023

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ,

Управителният съвет на Сдружение БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. ,,Васил Левски" № 75, п.к. 1040, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от Устава на БНФК, свиква на 06.10.2023г. (петък) от 16:ООч. Общо събрание на членовете на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/, което ще се проведе в гр. София, бул. „Васил Левски" № 75, в сградата на Министерството на младежта и спорта, на петия етаж, в зала № 521, при следния дневен ред:

1. Избор на ръководни органи (Президент, Вицепрезидент и Управителен съвет) на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/.

Поканват се всички членове на БНФК да участват в Общото събрание. Регистрацията на членовете и техните предствители ще се извършва от 15:ООч. до 16:ООч. в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.Съгласно чл.32, ал.1 от Устава, Общото събрание се състои от по един делегиран представител на всеки член. Всеки член има право на един глас. Съгласно чл. 35 от Устава, всеки упълномощен делегат за събранието е длъжен да представи лична карта и пълномощното. Пълномощните следва да бъдат подписани от представляващия съответния спортен клуб/член на БНФК. Пълномощните ще бъдат проверявани на входа на залата като  участ  к  в  Общото събрание удостоверява явяването си с личен подпис върху списъка.

С уважение:
Русалин Русалинов – Вицепрезидент на БНФК
и член на УС на БНФК

Покана_ОС_БНФК_06_10_2023.pdf

Предстоящи събития Календар

КУПА''ХАДЖИ ДИМИТЪР''

СЛИВЕН
събота, 7 октомври 2023
Челопеч ОПЪН

Челопеч
неделя, 8 октомври 2023
Турция ОПЕН
джуниори , до 21г. , жени и мъже
Истанбул , Турция
петък, 13 октомври 2023
МЕЖДУНАРОДНА КУПА''ДРЪСТАР''

Силистра
събота, 14 октомври 2023
Световно първенство /WKO/
мъже и жени
Япония
събота, 14 октомври 2023
Календар

Партньори и Спонсори