Спортен лиценз №44, изд. на 20.12.2019г. от ММС

Петък, 07 Декември 2018 17:40

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНФК 31 ЯНУАРИ 2020г.

ДО: ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/

УВАЖЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ,

Управителният съвет на Сдружение БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, п.к. 1142, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от Устава на БНФК, свиква на 31.01.2020г. от 11:00ч. Общо събрание на членовете на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/, което ще се проведе в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, в сградата на Министерството на младежта и спорта, на петия етаж, в зала № 521, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността през 2019г. на БНФК;
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2019г. на БНФК;
  3. Приемане на бюджет на БНФК за 2020г.;
  4. Приемане на спортен календар на БНФК за 2020г.;
  5. Приемане на изменения и допълнения на Устава на БНФК;
  6. Разни.

Поканват се всички членове на БНФК да участват в Общото събрание. Регистрацията на членовете и техните представители ще се извършва от 10:00ч. до 11:00ч. в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Съгласно чл. 32, ал.1 от Устава, Общото събрание се състои от по един делегиран представител на всеки член – ЮЛ. Всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощие.

Съгласно чл. 35 от Устава, всеки упълномощен делегат за събранието е длъжен да представи лична карта и пълномощното. Пълномощните следва да бъдат подписани от представляващия съответния спортен клуб/член на БНФК. Пълномощните ще бъдат проверявани на входа на залата като участникът в Общото събрание удостоверява явяването си с личен подпис върху списъка.

Писмените материали, свързани с дневния ред на предстоящото Общо събрание, ще бъдат на разположение на всички членове на БНФК на адреса на БНФК, а именно: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75 всеки работен ден, 7 дни преди датата, на която е свикано Общото събрание.

© 2016-2021, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ