Лицензия 269, изд. от ММС, валидна до 05.06.2021

Петък, 07 Декември 2018 17:40

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНФК 6 АПРИЛ 2019г.

ДО: ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/

УВАЖЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ,

Управителният съвет на Сдружение БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/,
със седалище и адрес на управление rp. София, бул., Васил Левски" № 75, п.к. 1040, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от Устава на БНФК, свиква на 06.04.2019г. от 18:00ч. Общо събрание на членовете на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/, което ще се проведе в rp. София, многофункционална спортна зала, напираща се в Национална спортна академия с адрес ул. Акад Стефан Младенов №21, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет на БНФК за 2017г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет на БНФК за 2018г.;

Поканват се всички членове на БНФК да участват в Общото събрание. Регистрацията на членовете и техните предстватели ще се извършва от 17:00ч. до 18:00ч. в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Съгласно чл.32, aл.1 от Устава, Общото събрание се състои от по един делегиран представител ба всеки член - ЮЛ. Всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощие.

Съгласно чл.35 от Устава, всеки упълномощен делегат за събранието е длъжен да представи лична карта и пълномощно. Пълномощните следва да бъдат подписани от представляващия съответния спортен клуб/член на БНФК. Пълномощните ще бъдат проверявани на входа на залата като участникът в Общото събрание удостоверява явяването си с личен подпис върху списъка.

© 2016-2018, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ