Лицензия 269, изд. от ММС, валидна до 05.06.2021

Петък, 07 Декември 2018 17:40

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БНФК 21 ДЕКЕМВРИ 2018г.

ДО: ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ /ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО/ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/

УВАЖЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ,

Управителният съвет на Сдружение БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/,
със седалище и адрес на управление rp. София, бул. ,,Васил Левски" № 75, п.к. 1040, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от Устава на БНФК, свиква на 21.12.2018г. от 11:ООч. Общо събрание /отчетно-изборно/ на членовете на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/, което ще се проведе в rp. София, бул. ,,Васил Левски" № 75, в сградата на Министерството на младежта и спорта, на петия етаж, в зала № 521, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността през 2018г. на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/;
2. Избор на ръководни органи на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/;
3. Приемане на бюджет на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/ за 2019г;
4. Приемане на Национален спортен календар на БНФК за 2019г;
5. Разни.

Поканват се всички членове на БНФК да участват в Общото събрание. Регистрацията на членовете и техните предстватели ще се извършва от 1О:ООч. до 11 :ООч. в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

© 2016-2018, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ