Покана за свикване на Общо събрание на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/

четвъртък, 7 март 2024

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ,

Управителният съвет на Сдружение БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. ,,Васил Левски" № 75, п.к. 1040, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от Устава на БНФК, свиква на 15.03.2024г. (петък) от 12:ООч. Общо събрание на членовете на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/, което ще се проведе в гр. София, бул. „Васил Левски" № 75, в сградата на Министерството на младежта и спорта, на петия етаж, в зала № 521, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Димитър Спасов Спасов като член на Управителния съвет на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/.

2. Избиране на нов член на Управителния съвет на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/.

3. Награждаване на състезатели, треньори и клубове на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/.

4. Отчет за дейността през 2023г. на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/.

5. Приемане на годишен финансов отчет за 2023г. на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/.

6. Определяне размера на годишния членски внос на членовете на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/. Определяне на други такси, които се събират от БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/

7. Приемане на бюджет за 2024г. на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/.

8. Приемане на спортен календар за 2024г. на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/.

Поканват се всички членове на БНФК да участват в Общото събрание. Регистрацията на членовете и техните предствители ще се извършва от 11:3Оч. до 12:ООч. в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.Съгласно чл.32, ал.1 от Устава, Общото събрание се състои от по един делегиран представител на всеки член. Всеки член има право на един глас. Съгласно чл. 35 от Устава, всеки упълномощен делегат за събранието е длъжен да представи лична карта и пълномощното. Пълномощните следва да бъдат подписани от представляващия съответния спортен клуб/член на БНФК. Пълномощните ще бъдат проверявани на входа на залата като участник в Общото събрание удостоверява явяването си с личен подпис върху списъка. Писмените материали, свързани с дневния ред на предстоящото Общо събрание, ще бъдат на разположение на всички членове на БНФК на адреса на БНФК, а именно: гр. София, бул. "Васил Левски" № 75 всеки работен ден, 7 дни преди датата, на която е свикано Общото събрание.

С уважение:
Русалин Русалинов – Вицепрезидент на БНФК
и член на УС на БНФК

https://www.bnfk.bg/docs/pokana_OS_2024_03_15.pdf

Предстоящи събития Календар

ЛАГЕР НАЦИОНАЛЕН ОТБОР
мъже и жени
Словакия
неделя, 28 юли 2024
Лагер национален отбор
Джуниори, мъже и жени
Аранджеловац, Сърбия
неделя, 4 август 2024
K1-YOUTH LEAGUE
кадети,джунори,младежи до 21г.
Канкун, Мексико
четвъртък, 8 август 2024
Национален спортен лагер/Съдииски и тренъорски курс
всички възрасти
Кранево
понеделник, 19 август 2024
ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ШОТОКАН
всички възрасти
Татра, Унгария
петък, 30 август 2024
Календар

Партньори и Спонсори