Лицензия 269, изд. от ММС, валидна до 05.06.2021

ПРАВИЛНИК за подготовка на нови съдии и категоризирането им в Българска национална федерация Карате (БНФК)

Чл. 1.  Правоспособност за Рефер, Съдия или Секретар по карате се получава след участие и завършване на курс за съдия по карате и успешно полагане на изпит.

 

Чл. 2.  Курсовете за подготовка на нови съдии и прекатегоризиране на правоспособни съдии се организират от Реферския съвет на Съдийската колегия на БНФК. Обучението се води по правилника на Световната Карате Федерация – WKF.

 

Чл. 3.  Завършилите курса полагат изпит по теория и практика или само по теория за длъжността “Секретар”  . Положилите успешно изпита придобиват правоспособност “Съдия по карате” или “Секретар” към БНФК.

 

Чл. 4.  В зависимост от резултата, постигнат на изпита, кандидатите могат да придобият следните степени:

КУМИТЕ: Секретар Б, Секретар А, Съдия Б, Съдия А, Рефер Б, Рефер А

КАТА:  Секретар, Съдия Б, Съдия А

КАРАТЕ РЕФЕР: придобити Кумите Рефер А и Ката Съдия А

 

Чл. 5.  Реферите, Съдиите и Секретарите в зависимост от притежаваната степен могат да изпълняват следните задължения по време на състезанието:

КУМИТЕ:

- Степен WKF, EKF, BKF – отговорник на шейджу и всички останали длъжности

- Рефер А – всички длъжности

- Рефер Б – Рефер в състезания за деца, юноши младша възраст, юноши старша възраст, девойки и младежи, съдия, времеизмервач, секретар, секретар по записването

- Съдия А, Б – съдия, времеизмервач, секретар по записването, секретар

- Секретар - времеизмервач, секретар по записването, секретар.

 

КАТА:

- Съдия А – всички длъжности

- Съдия Б – съдия от номер 2 до номер 5, секретар по записването, секретар

- Секретар - времеизмервач, секретар по записването, секретар.

 

Чл. 6.  В курса за съдия и секретар може да участва всеки кандидат, който е заплатил внос участие и отговаря на следните възрастови и технически изисквания:

 

КУМИТЕ

Съдийска степен

Секретар Б - възраст: 16 год.; степен КЮ/ДАН: Трето кю; тест: 20 грешки; оценка практика: - ; стаж в категорията: -

Секретар А - възраст: 18 год. ; степен КЮ/ДАН: Първо кю; тест: 15 грешки; оценка практика: - ; стаж в категорията: -

Съдия Б - възраст: 20 год.; степен КЮ/ДАН: Първи ДАН; тест: 10 грешки; оценка практика: 4.00; стаж в категорията: 2 г.

Съдия А - възраст: 22 год.; степен КЮ/ДАН: Първи ДАН; тест: 10 грешки; оценка практика: 4.50; стаж в категорията: 2 г.

Рефер Б - възраст: 24 год.; степен КЮ/ДАН: Първи ДАН; тест: 5 грешки; оценка практика: 4.50; стаж в категорията: 2 г.

Рефер А - възраст: 26 год.; степен КЮ/ДАН: Втори ДАН; тест: 5 грешки; оценка практика: 5.00; стаж в категорията: 2 г.

 

КАТА

Съдийска степен

Секретар - възраст: 18 год.; степен КЮ/ДАН: Първо кю; тест: 10 грешки; оценка практика: - ; стаж в категорията: -

Съдия Б - възраст: 22 год.; степен КЮ/ДАН: Първи ДАН; тест: 6 грешки; оценка практика: ДА; стаж в категорията: 2 г.

Съдия А - възраст: 24 год.; степен КЮ/ДАН: Първи ДАН; тест: 3 грешки; оценка практика: ДА; стаж в категорията: 2 г.

 

(1). Изпитите по теория се провеждат върху тестовете по Кумите и Ката на Световната Карате Федерация – WKF.

(2). Издържалите изпита придобиват правоспособност за съответната защитена степен. Неиздържалите могат да се явят на следващия курс.

(3). Изпитите за рефери и съдии по карате са валидни при условие, че провеждащата ги комисия се състои най-малко от трима членове, а за секретарите от един член на комисията.

(4). Прекатегоризирането на реферите и съдиите (без секретарите) става последователно, без да се прескачат отделни степени.

(5). Секретарската и съдийската правоспособност е със  срок на валидност две години. За да  си запазят старата степен секретарите/съдиите трябва да се явят на изпит за потвърждаването и.

(6). При неизпълнение на задължения по време на състезанията от националния спортен календар в продължение на 2 години съдията/рефера губи една степен.

(7). В дадена календарна година всеки съдия/рефер трябва да участва най-малко в три състезания, които задължително да са Държавно (Национално) първенство и Държавна (Национална) купа, за да може да се яви за потвърждаване на степента.

(8). На всеки 2 години съдията/рефера може да положи изпит за повишаване в по-горна степен или потвърждаване на старата. С решение на реферската комисия този срок може да бъде съкратен за рефери и съдии, които полагат повече усилия в своята работа и участват в повече състезания от Националния спортен календар. Съдия, който не издържи изпита за повишаване на степента, запазва старата си степен. Потвърждаване на стара степен става само след решаване на теоретичен тест и ако са изпълнени посочените по-горе изисквания.

(9). При неиздържане на теста, съдията/рефера получава предходната по-ниска степен, а съдия Б губи съдийските си права.

(10). При неиздържане на теста, секретаря получава предходната по-ниска степен, а секретар Б губи правата си.

(11). Съдията може да не решава теоретичен тест ако през предходната и текущата година е положил успешно изпит пред BKF, EKF и WKF

(12). Датите за провеждане на курсове и изпити се обявяват най-малко 15 дни по-рано.

            

Чл. 7.  Всяка година съдиите/секретарите трябва да участват задължително поне в един от провежданите от Реферския съвет курсове. Правоспособноста на реферите, съдиите и секретарите които не се явят на поне един от двата курса през годината, се променя в предходната по-ниска степен.

(1). Съдия който преустанови съдийската си дейност – след писмено заявление, запазва най-високата си степен като почетна. Това не се отнася за получени степени на WKF, EKF, BKF.

(2). Съдия, който вследствие на доказани бременност и майчинство или боледуване с продължителност не повече от три години има право да получи последната си степен след полагане на съответния изпит за нея. Ако същият през този период е участвал в състезания като съдия автоматично губи това си право.

 

Чл. 8.  При провеждане на курсове секретарят на Реферския съвет води следната документация: програма, изпитен протокол, тестове, въпросници и др.

 

Чл. 9.  Съдиите по карате и секретарите имат следните права:

(1). да получават възнаграждение и/или командировъчни на основание бюджета на федерацията;

(2). да бъдат предлагани за почетни и материални награди.

 

Чл. 10. Съдиите по карате и секретарите имат следните задължения:

(1). да спазват изискванията на правилника и всички документи, приети от Федерацията по отношение на съдийството, в това число да носят официална униформа на всички състезания, семинари и официални мероприятия на Федерацията в които участват, съгласно изискванията на Правилника;

(2). да повишават своята квалификация и да участват в определените от Реферския съвет квалификационни мероприятия;

(3). да спазват Будо етиката – да имат колегиално отношение помежду си;

(4). да идват своевременно преди началния час на състезанието и да присъстват на съдийските брифинги.

 

Чл. 11.  При нарушаване на Правилника и другите нормативни документи съдиите покарате и секретарите се санкционират съгласно Устава на Федерацията ил изискванията на правилника и останалите документи, приети от Федерацията по отношение на съдийството.

 

Чл. 12.  В семинарите и изпитите на Балканска, Европейска и Световна степени, могат да се явяват само Съдии А (ката) и Рефери А (кумите), след потвърждаване на кандидатурите им от Реферския съвет.

© 2016-2018, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ