Лицензия 269, изд. от ММС, валидна до 05.06.2021

ПРАВИЛНИК за реда за приемане на нови клубове - членове в Българска Национална Федерация Карате

Чл. 1. С този правилник се определят условията и редът за приемане на нови клубове - членове в Българска Национална Федерация Карате.

 

РАЗДЕЛ І

Изисквания към кандидатите

 

Чл. 2. Изисквания, на които е необходимо да отговаря кандидатът за член.

1. Да споделя целите и задачите на федерацията и да желае да участвува в предмета на нейната дейност - състезаване на нейните членове

2. Да е запознат с Устава и другите нормативни документи, на основание на които се осъществява дейността на Федерацията

3. (Доп.) Не се допуска за разглеждане кандидатура на клуб, който членува и в друго сдружение с аналогичен предмет на дейност

4. (Доп.) Треньора/ите / инструктора/ите, наети от кандидата за осъществяване предмета на неговата дейност (тренирането на членовете) да са:

- правоспособни (да отговарят на изискванията на чл.6 от ЗФВС) - с диплом за треньор по карате

- да притежават майсторска степен (ДАН). Ако същия е присвоен от организация, федерация, различна от Стиловата комисия на БНФ Карате, същия е необходимо да бъде легализиран от Стиловата комисия на БНФК.

5. Да съществува обективна необходимост от учредяването и дейността на новото сдружение, кандидатствуващо за членство, когато в населеното място - седалище и място за осъществяване на дейността на кандидата е регистриран и осъществява предмета на дейност друг клуб - член на федерацията.

6. Когато учредители, членове, членове на органи за управление или треньора/и / инструктора/и на кандидата са били преди това членове/учредители, членове на органи за управление или треньор/и /инструктор/и/ на друг клуб - член на федерацията, е необходимо същите да не са нарушавали Устава и другите нормативни документи на федерацията и/или на предишния си клуб, както и присъщата на спорта карате Будо етика.

 

РАЗДЕЛ ІІ

Общ ред за приемане

 

Чл. 3. Приемането на нови клубове - членове във федерацията става с писмено заявление (по образец) от кандидата за член до управителния съвет. Към заявлението се прилагат:

1. Копие на Устава, като в същия е задължително да се укаже като предмет на дейност тренирането на карате или бойни изкуства

2. Копие на Решение за регистрация съгласно ЗЮЛНЦ в съответния съд / в решението на съда е задължително да се укаже като предмет на дейност тренирането на карате или бойни изкуства

3. Копие на Регистрация по БУЛСТАТ

4. Копие от удостоверение в Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза в Министерство на правосъдието

5. Протокол, съдържащ решението за присъединяване на организацията с данни за нейното наименование, седалище и адрес, броя на членовете, името на ръководителя и на лицето, което ще го представлява във федерацията

6. Копие на договора с треньора/ите /инструктора/ите/

7. Копие на документа за правоспособност на треньора/ите /инструктора/ите/. Същия е необходимо да бъде издаден от ВУЗ, треньорска школа или друга подобна институция.

8. Копие на документа, удостоверяващ майсторската степен (ДАН) на треньора/ите / инструктора/ите/. Ако същия е издаден от организация, /федерация, различна от Стиловата комисия на БНФ Карате, същия е необходимо да бъде легализиран от Стиловата комисия на БНФК

9. Декларация от треньора/ите / инструктора/ите/, когато същия/ите няма за постоянно местожителство, населеното място - седалище и място за осъществяване дейността на кандидата. В декларацията треньора/ите / инструктора/ите/ описва начина на осъществяване на дейността (тренировъчния процес).

10. Препоръка от най-малко два клуба, членове на федерацията

Чл. 4. (Доп.) Членовете на Дисциплинарната Комисия разглеждат представените заявления в присъствието на кандидатите за членство на свое заседание.

Чл. 5. (Доп.) Членовете на Управителния Съвет вземат решение за приемането на нови членове на основание предложението на Дисциплинарната комисия.

Чл. 6. (Доп.) Процедурата по приемане на нови членове на федерацията се извършва поне 2 пъти годишно

 

РАЗДЕЛ ІІІ

Приемане на клубове - членове, чиито учредители, членове на органи за управление или треньора/и / инструктора/и/ са били преди това членове /учредители, членове на органи за управление или треньор/и /инструктор/и/ на друг клуб - член на федерацията.

 

Чл. 7. Към заявлението за членство, освен изброените в чл. 3 се прилагат:

1. Препоръка от предишния клуб - член на федерацията

2. Препоръка от клуба - член на федерацията, когато населеното място - седалище и място за осъществяване на дейността му е същото като това на кандидата с изключение на гр. София

3. При условие, че изискването по т. 1 и 2 не може да бъде изпълнено, се прилага подробно изложение на основанията, налагащи учредяването на новото юридическо лице, кандидатствуващо за членство, в това число:

А/ обективни обстоятелства - географска отдалеченост на мястото за извършване на дейността (трениране) на новия клуб - кандидат за член от мястото за извършване на дейността (трениране) на предишния клуб - член, часови график в мястото за извършване на дейността /трениране/ и др.

Б/ субективни обстоятелства - действия, решения и др.на членове и членове на органи за управление на предишния клуб - член на федерацията.

В/ копие на заявлението за прекратяване на членството в предишния клуб - член на федерацията

 

Заключителни Разпоредби

§ 1. Правилникът е приет с решение на Управителния Съвет на основание Чл.18 ал. 1 и 2 и Чл. 39 ал. 2 т. 13 от Устава на федерацията и във връзка с писмо № 694 от 27 Април 2001 г. на Държавна Агенция за Младежта и Спорта с правоприемник Министерство на Младежта и Спорта и влиза в сила от 13 Март 2005 г.

& 2. Правилникът е изменен и допълнен с решение на Управителния Съвет на Федерацията на 26 Февруари 2011 г.

© 2016-2018, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ