Лицензия 269, изд. от ММС, валидна до 05.06.2021

ПРАВИЛНИК за подготовка, акредитиране и категоризиране на треньори в Българска национална федарация Карате (БНФК)

Чл. 1. Правоспособност за Треньор по правилника на WKF се получава след завършване на треньорски курс и успешно полагане на изпит.

 

Чл. 2. Курсовете за правоспособност за Треньор по правилника на WKF се организират от Реферския съвет на Съдийската колегия и Треньора на Националния отбор на БНФК. Обучението се води по правилника на Световната Карате Федерация – WKF.

 

Чл. 3. Завършилите курса полагат изпит по теория. Положилите успешно изпита придобиват правоспособност “Треньор по правилника на WKF” към БНФК и акредитационна карта.

 

Чл. 4. В зависимост от резултата, постигнат на изпита, кандидатите могат да придобият следните степени:

- Треньор по правилника на WKF – кумите I степен;

- Треньор по правилника на WKF – кумите II степен;

- Треньор по правилника на WKF – ката.

 

Чл. 5.  Треньорите по правилника на WKF в зависимост от притежаваната степен могат да изпълняват следните задължения по време на състезанието:

(1). Състезания по кумите до 14-годишна възраст:

Треньор по правилника на WKF – кумите кумите I степен и Треньор по правилника на WKF – кумите II степен – има право да седи на треньорското място по време на състезанието, да влиза зад загражденията на състезателните полета, да влиза в залата за загряване, да помага на своя състезател с думи без да пречи на гладкото протичане на срещата, да протестира за нередности от техническо естество и нарушение на правилата по време на състезанието пред Татами мениджъра, да подава писмени протести пред Апелативното жури.

(2). Състезания по кумите – всички възрасти:

Треньор по правилника на WKF – кумите кумите I степен – има право да седи на треньорското място по време на състезанието, да влиза зад загражденията на състезателните полета, да влиза в залата за загряване, да помага на своя състезател с думи без да пречи на гладкото протичане на срещата, да протестира за нередности от техническо естество и нарушение на правилата по време на състезанието пред Татами мениджъра, да подава писмени протести пред Апелативното жури.

(3). Състезания по ката

Треньор по правилника на WKF – ката - има право да седи на треньорското място по време на състезанието, да влиза зад загражденията на състезателните полета, да влиза в залата за загряване, да помага на своя състезател с думи без да пречи на гладкото протичане на срещата, да протестира за нередности от техническо естество и нарушение на правилата по време на състезанието пред Татами мениджера, да подава писмени протести пред Апелативното жури.

 

Чл. 6.  В курса Треньор по правилника на WKF може да участва всеки кандидат, който е заплатил внос участие и отговаря на следните възрастови и технически изисквания:

Треньорска степен:

Ката WKF - възраст: 18; Степен КЮ/ДАН: Първи ДАН; Тест: 10 грешки;

Кумите I степен WKF - възраст: 18; Степен КЮ/ДАН: Първи ДАН; Тест: 15 грешки;

Кумите II степен WKF - възраст: 16; Степен КЮ/ДАН: Трето КЮ; Тест: 20 грешки;

 

(1). Изпитите по теория се провеждат върху тестовете по Кумите и Ката на Световната Карате Федерация – WKF.

(2). Издържалите изпита придобиват правоспособност за съответната защитена степен. Неиздържалите могат да се явят на следващия курс.

(3). Изпитите за Треньор по правилника на WKF са валидни при условие, че в провеждащата ги комисия присъства най-малко един член на Реферския съвет.

(4). Прекатегоризирането на Треньор по правилника на WKF става последователно, без да се прескачат отделни степени.

(5). Треньорската правоспособност по правилника на WKF е със срок на валидност 2 (две) години. За да си запазят старата степен треньорите трябва да се явят на изпит за потвърждаването ѝ.

(6). Треньор, който не издържи изпита за повишаване на степента, запазва старата си степен. Потвърждаване на стара степен става само след решаване на теоретичен тест и ако са изпълнени посочените по-горе изисквания.

(7). При неиздържане на теста, Треньор по правилника на WKF – кумите I степен получава предходната по-ниска степен, а Треньор по правилника на WKF – кумите II степен и  Треньор по правилника на WKF – ката - губи правата си.

(8). Треньорът може да не решава теоретичен тест, ако през предходната и текущата година е положил успешно треньорски изпит пред BKF, EKF или WKF.

(9). Датите за провеждане на курсове и изпити се обявяват най-малко 15 дни по-рано.

 

Чл. 7. Всяка година Треньорите по правилника на WKF трябва да участват задължително поне в един от провежданите от Реферския съвет и Треньорската комисия курсове. Правоспособноста на Треньорите по правилника на WKF които не се явят на поне един от двата курса през годината, се променя в предходната по-ниска степен.

(1). Треньор по правилника на WKF който преустанови треньорската си дейност след писмено заявление, запазва най-високата си степен като почетна. Това не се отнася за получени степени на WKF, EKF, BKF.

(2). Треньор по правилника на WKF, който вследствие на доказани бременност и майчинство или боледуване с продължителност не повече от три години има право да получи последната си степен след полагане на съответния изпит за нея. Ако същият през този период е участвал в състезания като треньор  автоматично губи това си право.

 

Чл. 8.  При провеждане на курсове представителят на Реферския съвет води следната документация: програма, изпитен протокол, тестове, въпросници и др. Тези документи се предават на секретаря на Реферския съвет.

 

Чл. 9.  Треньор по правилника на WKF има следните права:

(1). да седи на треньорското място по време на състезанието;

(2). да влиза зад загражденията на състезателните полета;

(3). да влиза в залата за загряване на състезанието;

(4). да помага на своя състезател с думи без да пречи на гладкото протичане на срещата;

(5). да протестира за нередности от техническо естество и нарушение на правилата по време на състезанието пред Татами мениджъра;

(6).  да подава писмени протести пред членовете на Апелативното жури.

 

Чл. 10. Треньорът по правилника на WKF има следните задължения:

(1). да спазва изискванията на правилника и всички документи приети от Федерацията по отношение на треньорската работа по време на състезанията, в това число да носи официален анцуг на клуба на всички състезания, семинари и официални мероприятия на Федерацията в които участва, съгласно изискванията на Правилника;

(2). да носи по време на състезание Акредитационната си карта издадена от БНФК, която легитимира неговите права по Чл. 5.

(3). да повишава своята квалификация и да участват в определените от Реферския съвет и Треньора на Националния отбор квалификационни мероприятия;

(4). да спазва Будо етиката – да не протестира пред членовете на съдийския панел, да не употребява обидни реплики и жестове към съдиите, да има колегиално отношение към всички участници в състезанието;

(5). да присъства на треньорските брифинги.

(6). да изпълнява разпорежданията на служителите по охрана на състезанието и Татами мениджъра  

 

Чл. 11. При нарушаване на Правилника и другите нормативни документи Треньорите по правилника на WKF се санкционират съгласно Устава на Федерацията или изискванията на правилника и останалите документи, приети от Федерацията по отношение на състезанията.

 

Чл. 12. В семинарите и изпитите на Балканска, Европейска и Световна степени, могат да се явяват само Треньори по правилника на WKF – ката и кумите I степен, след потвърждаване на кандидатурите им от Треньорската комисия и Реферския съвет.

© 2016-2018, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ