Лицензия 269, изд. от ММС, валидна до 05.06.2021

ПРАВИЛНИК за провеждане на изпити и присвояване на ученически степени "КЮ" и майсторски степени "ДАН"

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. За утвърждаване на достигнатата степен на развитие и усвояване на майсторството в карате, а също така и за конкретен принос в развитието и пропагандирането на този спорт, се присъждат "КЮ" и "ДАН" степени.
Степените за техническо умение на ученици е "КЮ".
Степените за майсторско умение, за заслуги и пропаганда в областта на карате е "ДАН".

2. В Българска национална федерация Карате (БНФК) са застьпени и се развиват стиловете ВАДО, ГОДЖУ, ЙОШИНМОН, КИОКУШИНКАЙ, ШИТО и ШОТОКАН.
При постъпване на заявки от представители на други стилове, същите се включват в настоящия правилник с решение на УС.

3. Със степените "ДАН" за принос по т.1 удостоява само УС на БНФК, съвместно и по предложение на Стиловата комисия към БНФК.

4. В случай, че член на БНФК си позволи поведение или дейност, уронваща престижа на Федерацията, нарушава нейния устав или правилник, УС има право да изключи този член, като му отнеме присвоените "КЮ" и "ДАН".

 

РАЗДЕЛ II. ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТИ

5. До изпити за "КЮ" по карате се допускат спортисти, навършили 6 години, а за "ДАН" 16 години, физически и психически здрави, които са членове на регистрирани клубове в БНФК.
Допускането до изпит за ДАН на член на клуб става с разрешението на председателя или треньора на клуба след подаване на заявка до председателя на Стиловата комисия при БНФК, в която се включва: трите имена на кандидата, ЕГН, стара степен.

6. Изпитите за "КЮ" се провеждат по следния ред:
6.1. Всеки клуб има право да провежда изпити до 1 КЮ включително. В изпитната комисия задължително влизат:
          6.1.1. Треньорът и Председателя на клуба (ако притежава майсторска степен).
          6.1.2. Член на стиловата комисия в дадения стил притежаващ най-малко трети дан (признат от БНФК) за стиловете Шотокан, Годжу и Киокушинкай, и най-малко втори дан за стиловете Вадо, Шито и Йошинмон, който е и Председател.
6.2. В комисията може да присъства и Председателя или секретаря на Стиловата Комисия при БНФК
6.3. Клубът, желаещ да проведе изпит за "КЮ" 15 дни преди датата на изпита подава молба до Стиловата Комисия на БНФК, която включва:
          а. Дата
          б. Място
          в. Членът на стиловата комисия към съответния стил, който да проведе изпита.
          г. приблизителен брой на изпитваните
6.4. Редът за явяване на изпит пред комисията става по начин посочен от Председателя.
6.5. В залата се допускат зрители при спазване на съответните правила на БУДО-ЕТИКАТА
6.6. Всички кандидати се явяват на изпита със съответните цветове на коланите, които притежават до момента.
6.7. Повторения на част от програмата се разрешава само от Председателя на изпитната комисия. Той може да зададе допълнителни въпроси или да даде обяснения.

7. Изпитите за майсторска степен "ДАН" се провеждат 2 пъти в годината на дати определени от Стиловата Комисия при БНФК и включени в Спортния календар
7.1. Стиловата Комисия при БНФК се утвърждава с решение на УС и е в състав:
          7.1.1. Председател (представител на стил)
          7.1.2. Секретар (представител на стил)
          7.1.3. Членове - по един представител от останалите стилове
7.2. Съставът на стиловата комисия за всеки изпит се определя от нейния Председател на основание стиловата принадлежност на заявените кандидати.
          7.2.1. Членове на стиловата комисия по т. 3.2, могат да не бъдат включени в състава на комисията за конкретен изпит, при условие, че няма заявени кандидати за този изпит от съответния стил
          7.2.2. Членовете на Стиловата комисия за всеки изпит не могат да бъдат по-малко от трима

8. Редът за провеждане на изпита е както следва.
8.1. Кандидатът изпълнява Кихон и Ката за съответния ДАН и стил в съответствие с програмата, утвърдена от УС на БНФК.
8.2. Кандидатът играе Кумите:
          за първи дан - с 5 противници
          за втори дан - с 6 противници
          за трети дан - със 7 противници
          за четвърти дан - с 8 противници
          за пети дан - с 9 противници
Когато кандидатът е по-възрастен от 45 години комисията може да определи броя на противниците, но те трябва да са минимум 5
8.3. Кандидатът е издържал, когато средната оценка на всички членове на колегията е минимум добър (4.00) - за първи дан и мн. Добър (4.50) за следващите по-високи степени
8.4. С оглед оформянето на крайната оценка и получаване на по-пълна представа за квалификацията на кандидата, комисията задължително изисква:
          а. интерпретация на движения от Ката - "Бункай", за най-характерните моменти от катите, които трябва да се знаят за съответната степен и по-ниските.
          б. теоретични знания - история, правилник, систематизация в карате, организация и провеждане на тренировките по карате, организация и структура на БНФК.
          в. за пети и следващи Данове - да посочи своя принос в развитието на карате в страната, както и изготвянето на теоретичен материал по един от основните клонове на карате - Кихон, Ката, Кумите
          г. всеки кандидат да представи документ за предсъстезателен медицински преглед.
          д. за присвоените почетни Данове, не се изискват горните условия.
8.5. След приключване на изпита, председателят на колегията, накратко оценява протичането му и съобщава резултатите.
8.6. Вноската за изпита се внася в деня на изпита, преди започването му и е регламентирана в Решение на Общото Събрание на федерацията.

9. Преди изпита за "Дан" Стиловата Комисия при БНФК провежда семинар с кандидатите с оглед уточняване изискванията за съответните изпитни програми.

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

10. При провеждане на изпит за "КЮ" цялостното организационно и материално-техническо осигуряване се осъществява от клуба, в който ще се проведе изпита.

11. При провеждане на изпит за "ДАН" осигуряването се извършва от Стиловата Комисия

12. Изпитните протоколи за "КЮ" се попълват в два екземпляра - единият остава в клуба, а другия се представя на Секретаря на БНФК в офиса на Федерацията.

13. Протоколите се попълват от Председателите или Секретаря на изпитните комисии.

14. Протоколът е невалиден, ако не е подписан от членовете на изпитната комисия.

15. При изпита за "ДАН" процедурата е следната:
Всеки член на Стиловата Комисия получава протокол, който съдържа името на кандидата и три графи - Кихон, Ката и Кумите. В него той нанася съответната оценка по шестобалната система. След приключване на изпита, Секретаря на Стиловата Комисия изчислява крайната оценка, която е средна аритметична от всичките оценки на комисията.

 

РАЗДЕЛ IV. РЕГИСТРИРАНЕ НА СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ СТЕПЕНИ

16 Комисиите за съответните стилове водят своя картотека за проведените изпити.

17. Секретаря на БНФК води централната картотека за всички стилове и съхранява копие от протоколите от изпитите за "КЮ", проведени в клубовете и за "ДАН", проведени от Стиловата Комисия при БНФК. Същият осъществява постоянен контрол за състоянието на картотеките по съответните стилове и при констатирани нередности довежда до знанието на Генералния секретар на федерацията.

18. Клубовете по карате водят картотека на всички присвоени степени на своите членове. При проверка от страна на оторизираните органи на Федерацията, Председателя на клуба представя всички документи, свързани с провеждането и отчета на изпитите.

 

РАЗДЕЛ V. ИЗПИТНИ КОМИСИИ

19. УС на БНФК избира Председател на Стилова Комисия към същата.

20. Председателя на Стиловата Комисия към БНФК в срок, определен от УС на Федерацията предлага на същия Секретаря и членове на Комисията, (по един представител от стиловете развиващи се официално във Федерацията, избрани след Общи събрания на всеки стил), които са и Председатели на стиловите комисии към съответния стил.

21. В стиловите комисии на съответния стил влизат всички членове на Федерацията притежаващи най-малко трети дан за стиловете шото, годжу и киокушинкай и втори дан за стиловете вадо, шито и йошинмон, участващи редовно в семинарите организирани от същите комисии.

22. След избора на нов Управителен съвет на федерацията Председателите на стиловите комисии свикват Общи събрания на стила с по един представител от клуб и същите избират Председател на стиловата комисия към съответния стил, за период от три години.

23. При провеждане на изпит за "КЮ" или "ДАН" от чужд майстор, ръководството на клуба се задължава да уведоми за това Стиловата Комисия при БНФК най-малко един месец преди самия изпит.

24. (нова, приета от УС на 01.09.2016) Всички желаещи членове на БНФК, със степен 4-ти ДАН и по-висока, могат да се лицензират като изпитващи за първи дан по съответен стил. Лицензът се издава за срок от 5 години от БНФК, след подадено заявление, копие от диплом за ДАН и документ за платена такса в размер на 300 лева.

 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СТИЛОВАТА КОМИСИЯ ПРИ БНФК И СТИЛОВИТЕ КОМИСИИ КЪМ СЪОТВЕТНИЯ СТИЛ

 

ПРАВА НА СТИЛОВАТА КОМИСИЯ ПРИ БНФК

25. Председателя на Стиловата Комисия при БНФК определя датите за провеждане на изпит за "ДАН", които са в първата половина на месец юли и декември.

26. Председателят на Стиловата Комисия може да промени датата и мястото на изпита, ако това е целесъобразно с интересите на БНФК, като информира своевременно клубовете.

27. Председателя на Стиловата Комисия при БНФК може да присъства на всички изпити за "КЮ" и"ДАН", които се провеждат в клубове, членове на БНФК.

28. Председателят на Стиловата Комисия при БНФК внася в УС предложения за промени в състава на комисията, когато неин член не изпълнява разпорежданията на този правилник.

29. Членовете на Стиловата Комисия могат да провеждат по желание на клуба семинари.

30. Членовете на Стиловата Комисия могат да задават допълнителни въпроси към всеки от кандидатите.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТИЛОВАТА КОМИСИЯ ПРИ БНФК

31. Председателят на Стиловата Комисия носи пълната отговорност за правилното провеждане на изпита за дан.

32. Председателите на изпитните комисии и членовете им се явяват на изпит за "КЮ" и"ДАН" в официално облекло (карате - ги).

33. Изпитите се провеждат в съответствие с този Правилник.

34. Клубът, организатор на изпита осигурява подходящи условия за провеждане на изпита. По преценка на Председателя на изпитната комисия, изпитът може да се отложи, ако той счете, че няма условия за нормално провеждане.

35. Стиловите комисии приемат свои правилници съобразно особеностите на съответния стил.Същите не могат да противоречат на настоящия правилник.

 

РАЗДЕЛ VII. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

 

36. Общи положения
36.1. Изпитната такса за "КЮ", която се внася във касата на Федерацията, се определя с решение на Общото Събрание
36.2. Изпитната такса за "ДАН" се определя с решение на Общото Събрание
36.3. Изпитните такси за "КЮ" и "ДАН" се актуализират в началото на всяка година с решение на Общото Събрание.

37. Изпит за "КЮ"
37.1. Таксите се събират в клубовете, с ведомост, срещу подпис на желаещите да се явят на изпит.
37.2. Разходите на Председателя на изпитната комисия се поемат от клуба, който провежда изпита.
37.3. Възнагражденията на Председателя на изпитната комисия се договаря от същия за всеки конкретен случай с ръководството на клуба.
37.4. След приключване на изпита Председателя на изпитната комисия представя протоколите от изпита на Секретаря на БНФК и внася сумата по Раздел VII т.36.3. в касата на федерацията.

38. Изпит за "ДАН"
38.1. При изпит за "ДАН" командировъчните на членовете на изпитната комисия се поемат от БНФК.
38.2. Възнаграждението на Председателя и членовете на изпитната комисия, на секретарския и медицински състав съставлява 50% от оставащата след приспадане на разходите сума и се изплаща съгласно Наредбата за финансиране и разходване на средствата.

39. Критерии за "ДАН"
Възраст за:
1-ви "ДАН" не по-малко от 6 м. от I кю и мин. 16 г.
2-ри "ДАН"                                         2 г.                 и мин. 21 г.
3-ти "ДАН"                                         5  г.                и мин. 25 г.
4-ти "ДАН"                                         4 г.                 и мин. 30 г.
5-ти "ДАН"                                         5  г.                и мин. 40 г.
6-ти "ДАН"                                         7 г.                 и мин. 41 г.
7-ми "ДАН"                                        7 г.                 и мин. 48 г.

Забележка: От "КЮ"до "КЮ" - 6 (шест) месеца.

 

РАЗДЕЛ VIII. ПРИСВОЯВАНЕ НА ПОЧЕТЕН ДАН ЗА ДЕЯТЕЛИ НА КАРАТЕ В РУПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

40. Присвояване на почетен ДАН на физически лица, които са допринесли морално, материално и професионално за развитието на карате и издигане на неговия авторитет в национален и международен мащаб се извършва от Президента на БНФК в тържествена обстановка.

41. Присвояване на почетен ДАН става с решение на УС, въз основа на доклад от Председателя на Стиловата Комисия.

42. Носителите на почетен ДАН получават диплом от БНФК, в който се посочва, че присъденият ДАН е почетен.

 

ГЛАВА IX. ВАЛИДНОСТ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА "КЮ" И "ДАН"

 

43. Присвоените до сега степени от клубовете се признават за валидни след внасяне на сумата определена за първо "КЮ" (настоящето правило важи до края на 2001 г.след което се внася таксата определена за всяко "КЮ").

44. Присвоените по настоящия правилник степени "КЮ" и "ДАН" са валидни за цялата територия на Република България.

45. Степени "КЮ" и"ДАН" могат да се присвоят и на чужди граждани, на лица от клубове, които не са членове на БНФК, но които са положили изпит в съответствие с изискванията на настоящия Правилник.

46. Присвоените степени "ДАН" от организации, различни от Стиловата Комисия на Федерацията се утвърждават (легализират) по желание на притежателя на съответната степен, от Стиловата Комисия на Федерацията.
46.1. Критериите, на които трябва да отговаря кандидата за легализация са както следва:
          46.1.1. (допълнена с реш. на УС, 01.09.2016) Степента Дан да е присвоена на кандидата от Международна Стилова Федерация/ Организация или Национална Карате Федерация, призната от СКФ/ЕКФ или от лицензиран изпитващ от БНФК. Не се утвърждава (легализира) степен ДАН, присвоена от клуб или инструктор, непредставляващ Международна Стилова Федерация/Организация или Национална Карате Федерация.
          46.1.2. Степента ДАН да е присвоена на кандидата за стила, за който са неговите досегашни по-низши степени.
          46.1.3. Кандидата за утвърждаване (легализация) на степен ДАН представя пред Стиловата комисия следните документи:
- Заявление (по образец)
- Диплом (копие)
- Разписка или копие от платежно нареждане за банков превод за внос легализация степен на стойност, определена от Общото Събрание

47. Случаите, които не са включени в Правилника, както и други незасегнати въпроси, се решават от Стиловата Комисия, а по изключение отношение взима и УС на БНФК.

48. Правилника за провеждане на изпити и присвояване на ученически степени "КЮ" и майсторски степени "ДАН" е приет на заседание на УС на БНФК от 27.10.2000 г. Същият отменя досега действащия правилник за провеждане на изпити за "КЮ" и"ДАН" и влиза в сила от датата на приемането му. Допълнен с Решение на УС на БНФК от 01.09.2016 г.

 

© 2016-2018, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ